Βασικές αλλαγές του νόμου ΚατσέληΒΑΣΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ «νόμου  ΚΑΤΣΕΛΗ»

Με το νόμο 4161/2013, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 14 Ιουνίου 2013,   επήλθαν βασικές αλλαγές  στο νόμο 3869/2010 9 γνωστό ως «νόμο Κατσέλη»,  οι σπουδαιότερες των οποίων είναι οι εξής :
-           Καταργείται πλέον ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, ο οποίος κρίθηκε αναποτελεσματικός  και χρονοβόρος  κι έτσι μπορεί ο οφειλέτης  να καταθέσει πλέον  άμεσα την Αίτησή του στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, χωρίς να  απαιτείται να περιμένει το δίμηνο για την αποτυχία  του σταδίου του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
-           Η Αίτηση του οφειλέτη πρέπει πλέον να κοινοποιηθεί στις Τράπεζες μέσα σε 15 ημέρες από την κατάθεσή της  στο Ειρηνοδικείο και όχι μέσα σε ένα μήνα.
-           Μέσα σε 2 μήνες από την κατάθεση της Αίτησης στο Ειρηνοδικείο γίνεται προσπάθεια προδικαστικού συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδίκη, σε δικάσιμο, η οποία προσδιορίζεται κατά την ημέρα κατάθεσης της Αίτησης στο Ειρηνοδικείο.
-           Από την κατάθεση της Αίτησης και μέχρι εκείνη την ημερομηνία για τον προδικαστικό συμβιβασμό,  δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ :  Ο οφειλέτης υποχρεούται πλέον ήδη από την ημέρα κατάθεσης της Αίτησης να προβαίνει σε μηνιαίες καταβολές, που θα οριστούν από το δικηγόρο του,  σύμφωνα με το σχέδιο προδικαστικού συμβιβασμού.
Η υποχρέωση αυτής της καταβολής εφαρμόζεται και  σ΄ αυτούς που έχουν ήδη καταθέσει την Αίτησή τους στο Ειρηνοδικείο και έχει οριστεί δικάσιμος, έως ότου  αυτή εκδικαστεί.
-   Αν κατά την ημέρα  συζήτησης του προδικαστικού  συμβιβασμού πετύχει ο συμβιβασμός των μερών, τότε επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη και ανακαλείται η Αίτηση.  Αν αποτύχει, τότε ο Ειρηνοδίκης: α) εκδίδει προσωρινή διαταγή, η οποία αναστέλλει τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη και β) επιβάλλει στον οφειλέτη την καταβολή μηνιαίων δόσεων μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της Αίτησης.
-   Οι καταβολές τετραετίας πλέον μετατρέπονται σε καταβολές από 3 έως 5 έτη.
-   Η ρύθμιση για τη διάσωση της κυρίας κατοικίας μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αντί του 85% της εμπορικής του αξίας, που ίσχυε μέχρι τώρα, διαρκεί δε έως 35 έτη, αντί των 20 ετών , που ίσχυε μέχρι τώρα.