Προσωρινές Διαταγές του Γραφείου μας

Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 11/11/2019 (μεγάλη επιτυχία-ορισμός 40 ευρώ μηνιαίως για συνταξιούχο του Ν.Α.Τ)
Ειρηνοδικείο Ιλιου 1/11/2019 (μηδενικές καταβολές για συνταξιούχο δανειολήπτη)
Ειρηνοδικείο Πειραιώς 8/11/2016 (ιδωτικός υπάλληλος - 100 ευρώ μηνιαίως από 490 που κατέβαλε πριν)
Ειρηνοδικείο Αθηνών 7/11/2016 (δημόσιος υπάλληλος - 250 ευρώ μηνιαίως από 1.810 που κατέβαλε)
Ειρηνοδικείο Αθηνών 10/10/2016 (συνταξιούχος - 300 ευρώ μηνιαίως από 6.200 ευρώ που κατέβαλε πριν)
Ειρηνοδικείο Αθηνών 29/09/2016  (άνεργη - ορισμός μηδενικών καταβολών)
Ειρηνοδικείο Αθηνών 29/09/2016 ( συνταξιούχος - 70 ευρώ μηνιαίως από 630  που κατέβαλε πριν που κατέβαλε πριν)
Ειρηνοδικείο Πειραιώς  24/06/2016 (Το Ειρηνοδικείο Πειραιώς, κατόπιν αιτήσεώς μας, μεταρρύθμισε προσωρινή διαταγή που είχε χορηγήσει το Νοέμβριο του 2015 σε χαμηλόμισθο ιδιωτικό υπάλληλο και όρισε πλέον την καταβολή του ποσού των 50 ευρώ μηνιαίως, αντί των 300 ευρώ που είχε αρχικά ορίσει, διότι τα εισοδήματά του  εν τω μεταξύ μειώθηκαν.)
Ειρηνοδικείο Αθηνών 24/06/2016 (συνταξιούχος - 120 ευρώ μηνιαίως από 370,64 ευρώ. Αναγνώριση ότι το ποσόν των 120 ευρώ θα καταβάλλεται σύμμετρα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στην Εφορία, όπου ο δανειολήπτης όφειλε ποσά από φόρο εισοδήματος προηγουμένων ετών)

Ειρηνοδικείο Κρωπίας 9/03/2015 (άνεργη - μηνιαία δόση 40 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Πειραιώς 05/03/2015 (γιατρός - μηνιαία δόση 80 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Πειραιώς 05/03/2015 (άνεργη - μηνιαία δόση 20 ευρώ) 
Ειρηνοδικείο Αθηνών 27/02/2015 (ιδιωτική υπάλληλος - μηνιαία δόση 200 ευρώ) Ειρηνοδικείο Αθηνών 27/02/2015 (ιδιωτικός υπάλληλος - μηνιαία δόση 100 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 26/02/2015 (μισθωτή - μηνιαία δόση 100 ευρώ) 
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας  17/02/2015 (συνταξιούχος - μηνιαία δόση 40 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 17/02/2015 (δημοτική υπάλληλος - μηνιαία δόση 40 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 14/01/2015 (άνεργος - μηνιαία δόση 40 ευρώ)
Ειρηνοδικείο Αθηνών 12/01/2015 (συνταξιούχος - μηνιαία δόση 70 ευρώ)

Ειρηνοδικείο Κρωπίας 18/12/2014
Ειρηνοδικείο Πειραιώς  3/12/2014 (άνεργη - μηδενικές δόσεις)
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 26/11/2014
Ειρηνοδικείο Καλλιθέας 921α/2013 (άνεργη - μηνιαία δόση 31,17 ευρώ)