ΑΡΧΙΚΗΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


Ο κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (ΚΔΤ) για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, αλλά δεν έχουν καταγγελθεί,   καθιερώνει τις αρχές  και τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν τα Πιστωτικά Ιδρύματα απέναντι σε δανειολήπτες που έχουν καθυστερήσει την αποπληρωμή των οφειλών τους, προκειμένου να διακανονιστούν αυτές οι οφειλές.
Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Κατά το χρονικό διάστημα 2006-2009, όταν η ισοτιμία ευρώ/ελβετικό φράγκο βρισκόταν σε πολύ ευνοϊκά επίπεδα, δεκάδες χιλιάδες δανειοληπτών καθοδηγήθηκαν μεθοδευμένα από τις τράπεζες, προκειμένου, είτε να αναλάβουν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με επιτόκιο libor, που επίσης ήταν πολύ χαμηλό, είτε, τα στεγαστικά τους δάνεια που αρχικά είχαν λάβει σε ευρώ, να τα μετατρέψουν σε ελβετικό φράγκο, με το επιχείρημα, ότι η ισοτιμία είχε παραμείνει σχετικά σταθερή για δέκα και πλέον έτη, μεταξύ του 1,44 και του 1,69.ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ με το Νόμο 4336/2015


Τον Αύγουστο 2015 τροποποιήθηκε ο Νόμος 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη)  με το Νόμο 4336/2015. Οι βασικότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το γραφείο μας είναι από τα πρώτα σε όλη την Ελλάδα που ασχολήθηκε με το νόμο 3869/2010, γνωστό ως «νόμο Κατσέλη» για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Σύμφωνα με το νόμο αυτό, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4161/2013, αν είστε φυσικό πρόσωπο, μισθωτός, δημόσιος ή  ιδιωτικός υπάλληλος, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, ή μικρέμπορος, μπορείτε να υπαχθείτε στο Νόμο 3869/2010 περί ρύθμισης των  οφειλών υπερχρεωμένων  φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, όπως τροποποιήθηκε από το ν.  4161/2013, έχετε το δικαίωμα να ρυθμίσετε τα χρέη σας, καταθέτοντας αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο.
 

Στα πλαίσια αυτά, το Γραφείο μας, στελεχωμένο με έμπειρους δικηγόρους, οικονομολόγους και λογιστές, με πολυετή εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο και τη ρύθμιση οφειλών, αναλαμβάνει υπεύθυνα σε όλη την Ελλάδα: 
  • τη δωρεάν ενημέρωσή σας για το νόμο και τις σχετικές διαδικασίες
  • τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης στο  αρμόδιο ειρηνοδικείο
  • τη νομική σας κάλυψη  ενώπιον του Ειρηνοδίκη κατά την ημερομηνία επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού  ή της προσωρινής διαταγής και κατά την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης
  • την προστασία των περιουσιακών σας στοιχείων από κάθε καταδιωκτικό μέτρο
  • τη σύνταξη ανακοπών και αναστολων κατά διαταγών πληρωμής...............................................

Χρήσιμα