ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (N. 4469/2017)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Το Μάϊο 2017 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 62/Α/3-5-2017 ο Νόμος 4469/2017 με τίτλο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο, για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη, εισάγεται η συλλογική διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης και διευθέτησης των χρηματικών οφειλών βιώσιμων  επιχειρήσεων με το σύνολο των πιστωτών τους, δηλ. τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες (π.χ. προμηθευτές), Εφορίες, Δήμους, Τελωνεία, Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

Σκοπός  του Νόμου είναι η διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων, δηλ. εκείνων που έχουν την ικανότητα να διατηρηθούν, να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να κερδοφορήσουν στο μέλλον.

  Η ισχύς του Νόμου ορίστηκε 3 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, δηλ. στις 3 Αυγούστου 2017 και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, τελική ημερομηνία που μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις  για υπαγωγή στη διαδικασία αναδιάρθρωσης.



ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ:

Κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα (έμπορος) και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον:

- στις 31.12. 2016 είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών (συνεπώς δεν μπορεί να εντάξει στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τις 31.12.2016), ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016, ή είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ή είχε βεβαιωθεί μη πληρωμή επιταγών που είχε εκδόσει, ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.

- οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του υπερβαίνουν  το ποσό των 20.000 ευρώ

- πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου, δηλαδή: α. αυτός που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα, σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρείς χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης να  έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και β. Αυτός που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, σε μια τουλάχιστον από τις τελευταίες τρείς χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης να  έχει θετικό  αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και να  έχει και θετική καθαρή θέση (equity).



ΠΟΙΟΙ  ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:

Απαγορεύεται να συμμετάσχει στη διαδικασία,  όταν το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα, όπως φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών,  χρεοκοπία ή απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος.

Επίσης  από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικά κάθε πρόσωπο που δεν διαθέτει πτωχευτική ικανότητα.



ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΟΦΕΙΛΩΝ;

Όχι, δεν μπορούν να υποβάλλουν  αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό  ρύθμισης οφειλών, διότι δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Θα μπορούν όμως να ρυθμίσουν  απευθείας τα χρέη τους προς την Εφορία ή τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία, όταν αυτά δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, εξωδικαστικά,  με ρυθμίσεις ανάλογες του Ν. 4469/2017 και διαδικασία που θα ενεργοποιηθεί μόλις εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας.



ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:

Εντάσσονται  όλα τα είδη οφειλών, δηλ. οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, Δημόσιο, ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Εφορία, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), προμηθευτές, με τους περιορισμούς που ανωτέρω αναφέρθηκαν, κατά το άρθρο 2  παρ. 1 του ν. 4469/2017.   

Στη συνέχεια το άρθρο 2 παρ.  6 εξαιρεί  τις  απαιτήσεις των λεγόμενων «μικρών πιστωτών» της επιχείρησης, ενώ το άρθρο 6 παρ.  7 εξαιρεί τις απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων, λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης Λειτουργίας της Ε.Ε.

Είναι σημαντικό, ότι οι οφειλές μιας επιχείρησης μπορεί να προέρχονται είτε από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, είτε να αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία (π.χ. στεγαστικό δάνειο, ή πιστωτική κάρτα  που έλαβε το φυσικό πρόσωπο-φορέας της επιχείρησης),  εφόσον οι πιστωτές κρίνουν  τη  ρύθμιση του  συγκεκριμένου προσωπικού δανείου  απαραίτητη  για  την εξασφάλιση  της  βιωσιμότητας  της  επιχείρησης.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ 85% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ:

Όταν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν το 85% της συνολικής οφειλής της επιχείρησης, η αίτηση υπαγωγής, μετά την υποβολή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διμερή διαπραγμάτευση, η διαδικασία δηλ. είναι απλούστερη και συντομότερη.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:


             Στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών που καταρτίζεται στο πλαίσιο του Ν. 4469/2017 εντάσσονται οφειλές προς το Δημόσιο και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α), που είναι  ήδη βεβαιωμένες κατά την  31 Δεκεμβρίου 2016, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης.



       Οποιαδήποτε συμφωνία ρύθμισης των χρεών της επιχείρησης προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)
δεν επιτρέπεται να προβλέπει την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις.
β)
δεν  επιτρέπεται  να προβλέπει την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν το μήνα.
γ)
δεν επιτρέπεται να προβλέπει την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των 50 €.
δ)
δεν επιτρέπεται να προβλέπει περίοδο χάριτος.
ε)
δεν επιτρέπεται να προβλέπει ικανοποίηση απαιτήσεών του με άλλα ανταλλάγματα, αντί χρηματικού ποσού.

 Δηλ. το Δημόσιο δεν επιτρέπεται να ικανοποιηθεί από τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,  παρά μόνο με καταβολή χρηματικού ποσού εκ μέρους του.  


            Εφόσον η «βασική οφειλή», δηλ. το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής προς το Δημόσιο δεν ξεπερνά τις 20.000 €, εφαρμόζονται  οι ακόλουθοι κανόνες :

-          για βασικές οφειλές έως 3.000 €, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής θα γίνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 € και χωρίς τη δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
- για βασικές οφειλές από 3.000 € έως 20.000 €, η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής θα γίνεται κατ’ ανώτατο όριο σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα 50 € και χωρίς τη δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δηλ.  όταν οι οφειλές προς το Δημόσιο δεν ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, το Δημόσιο δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών. Και οι οφειλές προς αυτό προσμετρώνται στις θετικές ψήφους των συμμετεχόντων πιστωτών.


          
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ:

Μια πολύ σημαντική συνέπεια της υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο Ν. 4469/2017 είναι, ότι από την ημερομηνία αποστολής πρόσκλησης προς τους πιστωτές και για 70 ημέρες, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή και μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης  κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης, εκτός εάν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού,  η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.

Με τη συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του την παράταση της αναστολής για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.  

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Η  διαδικασία ξεκινά κατόπιν σχετικής αίτησης  του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, με χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας,  συνοδευόμενη υποχρεωτικά από πλήθος εγγράφων και δικαιολογητικών, που ο Νόμος στο άρθρο 5 ορίζει. Η αίτηση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, αναφορά στον κύκλο εργασιών της κατά την τελευταία χρήση πριν την υποβολή της, κατάλογο όλων των πιστωτών και την πρότασή της για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών της.

Εντός δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης ορίζεται συντονιστής, ο οποίος ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων και της αίτησης και κοινοποιεί εντός δυο ημερών απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που η αίτηση αναφέρει. Εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση οι πιστωτές αποστέλλουν ηλεκτρονικά δήλωση για την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη διαδικασία.  Ακολουθείται αυστηρό χρονοδιάγραμμα  88 ημερών, στο οποίο πιστωτές και οφειλέτης επεξεργάζονται ο ένας τις προτάσεις του άλλου  και εφόσον υπάρξει συναίνεση συντάσσεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΤΕΣ: ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ;

H αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και από τους συνοφειλέτες, αν υπάρχουν.

         Εάν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν η περισσότερους συνοφειλέτες, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης μπορεί να προχωρήσει μόνον εφόσον συναινεί ο πιστωτής, ή οι πιστωτές με την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνεται ο εν λόγω οφειλέτης. Χωρίς τη συναίνεση αυτή, η πλειοψηφία των υπολοίπων πιστωτών, διατηρεί μεν την ευχέρεια να αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας, στην περίπτωση όμως αυτή οι απαιτήσεις των μη συναινούντων πιστωτών δεν ρυθμίζονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

        Η αίτηση είναι πάντα απαράδεκτη και δεν εξετάζεται, ακόμα κι αν συναινέσουν οι πιστωτές,  όταν δεν συνυποβάλλεται (α) από τα ομόρρυθμα μέλη προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (β) από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται εις ολόκληρον για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη.

 Σε κάθε άλλη περίπτωση η τύχη της αιτήσεως, που υποβάλλει ο οφειλέτης, αλλά δεν συνυποβάλλεται και από τον συνοφειλέτη, εξαρτάται από τη βούληση του πιστωτή/πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνεται ο συνοφειλέτης.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας .