ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ


Aπό 1η Ιουλίου 2019 «άνοιξε» η ηλεκτρονική πλατφόρμα  της ΕΓΔΙΧ για την προστασία της κύριας κατοικίας από την αναγκαστική ρευστοποίηση,  στα πλαίσια του Ν. 4605/2019, ο οποίος αντικατέστησε τον παλιό  «νόμο Κατσέλη». Έτσι ,  από 1η Ιουλίου  2019 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2019, κάθε φυσικό πρόσωπο  μπορεί  πλέον να ρυθμίσει στεγαστικά και επιχειρηματικά  δάνεια με   τη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης των οφειλών  του.
Αξιοσημείωτο είναι, ότι με το νέο αυτό νόμο  μπορούν να  ρυθμίσουν τα χρέη τους  όλα τα  φυσικά πρόσωπα, ακόμα και οι έμποροι,  που έχουν  ιδιοκτησία σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.  Η κυριότητα επί της κύριας κατοικίας δεν είναι απαραίτητο να είναι αποκλειστική και πλήρης, αλλά δύναται να προστατευτεί από την αναγκαστική ρευστοποίηση και η κυριότητα ιδανικού μεριδίου επί της κύριας κατοικίας, η ψιλή κυριότητα καθώς και η επικαρπία.
Οι οφειλές που μπορούν  να ρυθμιστούν στα πλαίσια του νόμου αυτού είναι  οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον όμως για τις οφειλές αυτές έχει εγγραφεί πριν από την άσκηση της ηλεκτρονικής αίτησης για συναινετική ρύθμιση των οφειλών, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του αιτούντος φυσικού προσώπου και οι οφειλές αυτές βρίσκονται σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31.12.2018.
Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης στο νέο νόμο είναι: α) να υφίσταται τουλάχιστον μια οφειλή επιδεκτική ρύθμισης και β) το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου ( συνυπολογιζομένων λογιστικοποιημένων τόκων και τυχόν εξόδων εκτέλεσης) κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 130.000 ευρώ ανά πιστωτή, ή των 100.000 ευρώ ανα πιστωτή, εφόσον  στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται  και επιχειρηματικά δάνεια.
Όπως είναι αντιληπτό, οι προϋποθέσεις  ένταξης στη νέα ρύθμιση είναι αρκετά αυστηρές, συνεπώς το νέο πλαίσιο προστασίας απευθύνεται σε ένα περιορισμένο αρθμό οφειλετών. Ωστόσο , έστω και οι λίγοι αριθμητικά οφειλέτες που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής αξίζει να υποβάλλουν την αίτηση  και να προσπαθήσουν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους. 
Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μέσω της πλατφόρμας, εγκρίνει το ποσοστό και το ενδεικτικό ποσό της Συνεισφοράς του Δημοσίου και προωθεί στην ΗΔΙΚΑ την εγκεκριμένη αίτηση.
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης  δεν κριθεί επιλέξιμος μέσω της πλατφόρμας, μπορεί να προσφύγει  στο Ειρηνοδικείο με τη συνδρομή του πληρεξουσίου του δικηγόρου.
Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας  η συνδρομή δικηγόρου είναι απαραίτητη, τόσο για τη συμπλήρωση της  αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, όσο και για τη μελέτη των ρυθμίσεων που προτείνουν οι πιστωτές και  τη σύνταξη της αντιπρότασης στις ρυθμίσεις αυτές, αλλά πολύ περισσότερο  για την προσφυγή στο Ειρηνοδικείο.