Ειρηνοδικείο Κρωπίας 1/06/12ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 31/2012
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
ΔΕΧΕΤΑΙ το αίτημα της προσωρινής διαταγής
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την παύση της παρακράτησης του ποσού των διακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και εννέα λεπτών (273,09) από το μηνιαίο μισθό της αιτούσας, υπέρ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία.

Κορωπί 1-6-2012
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ