ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ

Το Ειρηνοδικείο Κρωπίας με προσωρινή διαταγή που χορήγησε στις 31/10/2014 επί αιτήσεως πελάτου μας  περιπτερά, αναγνώρισε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις του «μικρεμπόρου» και συνεπώς μπορεί να υπαχθεί στο «νόμο Κατσέλη», και διέσωσε την περιουσία του για δέκα (10) ολόκληρα έτη, δηλ. μέχρι την κύρια δίκη το 2024. 

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


    Με το Ν. 4161/2013, ο οποίος τροποποίησε σε αρκετά σημεία το Ν. 3869/2010, προβλέφθηκε ότι με την κατάθεση της αίτησης στο  Ειρηνοδικείο μέχρι την ημέρα επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού από τον Ειρηνοδίκη, δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του. Αυτό σημαίνει ότι από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο μέχρι την ημέρα που έχει οριστεί για την επικύρωση του προδικαστικού συμβιβασμού, ή συζήτησης της προσωρινής διαταγής (δηλ. μέχρι την «πρώτη δικάσιμο» όπως συνηθίζεται να λέγεται), αυτοδίκαια προστατεύεται η περιουσία του οφειλέτη, χωρίς αυτός να προβαίνει σε καμία περαιτέρω ενέργεια. Να διευκρινίσουμε εδώ, ότι προδικαστικός συμβιβασμός δεν έχει επιτευχθεί ποτέ, για το λόγο αυτό η ημερομηνία επικύρωσης προδικαστικού συμβιβασμού είναι στην ουσία η ημερομηνία συζήτησης της προσωρινής διαταγής.
    Κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής, ο Ειρηνοδίκης, αφού εξετάσει την υπόθεση σε ειδική διαδικασία, στην οποία παρίστανται οι δικηγόροι των τραπεζών και ο οφειλέτης με το δικηγόρο του και πιθανολογήσει ότι η αίτηση του δανειολήπτη θα γίνει δεκτή, εκδίδει απόφαση προσωρινής διαταγής με την οποία:  α) απαγορεύει  την έναρξη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, καθώς και την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας του και αποφασίζει τη διατήρηση της πραγματικής  και νομικής κατάστασης της περιουσίας του. Αυτό σημαίνει ότι ούτε ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να πουλήσει οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, ούτε οι πιστωτές έχουν δικαίωμα να εκποιήσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη β) ορίζει τις μηνιαίες δόσεις που υποχρεούται ο οφειλέτης να καταβάλλει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αίτησης,  και γ) διατάσσει, όταν υπάρχει τέτοια περίπτωση , την παύση της παρακράτησης  από το μισθό του οφειλέτη υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.


ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΠΟΣΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠ& Δανείων ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΤ