ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΟΣΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3869/2010 (Νόμο Κατσέλη) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο νέος νόμος 4336/2015, ο οποίος τροποποίησε το νόμο Κατσέλη και  δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 94/14-08-2015,  ορίζει στo άρθρο 2 παρ. 1 της υποπαραγράφου Α4 «τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010», ότι οι οφειλέτες των οποίων η κυρία αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του Νόμου, υποχρεούνται εντός έξι (6)  μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του Νόμου, δηλαδή μέχρι τις 19-02-2016, και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα η συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αφορούν  στην προσωπική, οικογενειακή,  εισοδηματική και περιουσιακή τους κατάσταση.
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 8986/14.10.2015, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2208/14.10.2015, τα δικαιολογητικά που   πρέπει να καταθέσουν οι οφειλέτες για την  επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς αιτήσεώς τους είναι τα ακόλουθα:

1.    Αντίγραφο  του  Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
2.    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.    Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του  έτους 2015
4.    Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του  έτους 2015
5.    Τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
6.    Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
7.    Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015  (δηλαδή μετά από τις 14.08.2015)
8.    Υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
9.    Λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη
Προσοχή! Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανηλίκων με περιουσία.
Η υπαίτια παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του Ν. 3869/2010 και επιφέρει για τον οφειλέτη απώλεια της προστασίας του.