ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

( του νόμου 4224/2013)Ο κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών (ΚΔΤ) για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που βρίσκονται σε καθυστέρηση, αλλά δεν έχουν καταγγελθεί,   καθιερώνει τις αρχές  και τις διαδικασίες που οφείλουν να ακολουθούν τα Πιστωτικά Ιδρύματα απέναντι σε δανειολήπτες που έχουν καθυστερήσει την αποπληρωμή των οφειλών τους, προκειμένου να διακανονιστούν αυτές οι οφειλές.

Τα στάδια  συνδιαλλαγής   με το δανειολήπτη είναι πέντε:

Στάδιο 1 :  Επικοινωνία με το δανειολήπτη

Στάδιο 2:   Συγκέντρωση  οικονομικών και άλλων πληροφοριών

Στάδιο 3:   Αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων του δανειολήπτη

Στάδιο 4:   Πρόταση των κατάλληλων λύσεων στο δανειολήπτη. Προσοχή: Αυτό ισχύει μόνο για το συνεργάσιμο δανειολήπτη.

Στάδιο 5:   Διαδικασία εξέτασης ενστάσεων.Ποιος όμως είναι ο συνεργάσιμος δανειολήπτης;

H  έννοια του συνεργάσιμου δανειολήπτη , όπως αποφασίστηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  του Ν. 4224/2013, έχει ως εξής: Ένας δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος έναντι των δανειστών του όταν:(α) παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας στους δανειστές ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό τους (π.χ. αριθμούς σταθερού, κινητού τηλεφώνου και

τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας και εργασίας) και προβαίνει σε ορισμό συγγενικού ή φιλικού προσώπου, ως αντικλήτου επικοινωνίας για κάθε περίπτωση που ο ίδιος δεν είναι διαθέσιμος,

(β) είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με το δανειστή ή με όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό αυτού και ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια, σε κλήσεις και επιστολές του δανειστή ή όποιου ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εντός 15 εργάσιμων ημερών,

(γ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του, αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εντός 15 εργασίμων ημερών από την ημέρα μεταβολής της ή εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν ανάλογες πληροφορίες από το δανειστή ή όποιον ενεργεί νομίμως για λογαριασμό του,

(δ) προβαίνει αυτοπροσώπως είτε διά του αντικλήτου του, σε πλήρη και ειλικρινή γνωστοποίηση πληροφοριών, προς το δανειστή ή όποιον ενεργεί για λογαριασμό του, οι

οποίες θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην μελλοντική οικονομική του κατάσταση,

εντός  15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα περιέλθουν σε γνώση του (π.χ. πλήρωση προϋποθέσεων λήψης επιδόματος, εμφάνιση νέων περιουσιακών στοιχείων που θα περιέλθουν στην κυριότητά του (κληρονομιά κλπ), απώλεια κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώσεις απόλυσης, καταγγελίες μισθώσεων, εξαγορά ασφαλιστικών προϊόντων, κέρδη οποιασδήποτε μορφής κ.λ.π) και

ε)  συναινεί σε λύση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με το δανειστή.

Οι  βασικοί τύποι  λύσεων  και ρυθμίσεων προς τους συνεργάσιμους δανειολήπτες  χωρίζονται σε  τρείς κατηγορίες:-          Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις  διάρκειας μικρότερης των 2 ετών , που αφορούν σε περιπτώσεις  όπου οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται προσωρινές

-          Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις  διάρκειας μεγαλύτερης των 2 ετών, με στόχο τη μείωση της τοκοχρεωλυτικής δόσης ή / και της δανειακής επιβάρυνσης και

-          Λύσεις οριστικής Διευθέτησης
Σε περίπτωση  όμως χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως "μη συνεργάσιμου" ενδέχεται να επέλθουν οι εξής νομικές και οικονομικές επιπτώσεις:

- Έναρξη νομικών/ δικαστικών ενεργειών για την είσπραξη της οφειλής.​

- Ρευστοποίηση τυχόν εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί από τον δανειολήπτη ή λοιπούς ενεχομένους στη σύμβαση. Το σύνολο των ενεχομένων θα εξακολουθεί να είναι υπόχρεο για τυχόν εναπομένον υπόλοιπο.

- Ενδεχόμενος αποκλεισμός από ειδικές ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας (π.χ.  δεν μπορεί να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη)