ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ-ΕΞΩΣΕΙΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα:
α) τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεως για κατοικία και επαγγελματική στέγη β) την είσπραξη οφειλομένων μισθωμάτων: στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνει σύνταξη και εκδίκαση αγωγών εξώσεως, σύνταξη εξώδικης όχλησης για καταβολή οφειλομένων μισθωμάτων και για την απόδοση της χρήσης του μισθίου και σύνταξη διαταγής πληρωμής και διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου 
γ) την έξωση σε περίπτωση μη συμμορφώσεως: με έμπειρους δικαστικούς επιμελητές αναλαμβάνουμε, με χαμηλό κόστος, ολόκληρη τη διαδικασία εξώσεως και την παράδοση του μισθίου κενού στον ιδιοκτήτη.